Žiadosť

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE J&T PRE FYZICKÉ OSOBY V RÁMCI KAMPANE „FAMILY – RODINA NA PRVOM MIESTE“

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie J&T a priložených dokumentoch. Tieto osobné údaje budú Nadáciou J&T spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie J&T a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie J&T po jej zániku.

Meno a priezvisko žiadateľa
Trvalé bydlisko
Kraj
Okres
Telefón
Email
Dátum narodenia
Zámer žiadosti (o čo a prečo žiadame)
Pre koho je pomoc určená
Celkové náklady
Suma požadovaná od Nadácie J&T
Vyhľadali ste pomoc občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie vo Vašom regióne, ktoré poskytujú sociálne, psychologické alebo právne poradenstvo? Ktoré občianske združenie alebo nezisková organizácia to bola?
O ktoré služby (sociálne, psychologické alebo právne) ste v občianskom združení alebo neziskovej organizácii požiadali?
Ak ste nepožiadali o pomoc žiadne občianske združenie alebo neziskovú organizáciu, plánujete tak v krátkej dobe urobiť? Ak áno, ktorú konkrétne?
Žiadali ste už v minulosti Nadáciu J&T o príspevok?
Ako ste sa o nás dozvedeli?
  Súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov