Nadace J&T

Žádost

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE J&T PRE FYZICKÉ OSOBY V RÁMCI KAMPANE „FAMILY – RODINA NA PRVOM MIESTE“

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie J&T a priložených dokumentoch. Tieto osobné údaje budú Nadáciou J&T spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie J&T a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie J&T po jej zániku.